Školní vzdělávací program

← Zpět na stránku O nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Podnikavý svět“

1. Identifikační údaje DDM
2. Charakteristika DDM
2. 1. Prostorové a materiální podmínky
2. 2. Personální podmínky
2. 3. Ekonomické podmínky
2. 4. Podmínky BOZP
3. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání
3. 1. Vize DDM
3. 2. Dlouhodobé cíle
3. 3. Krátkodobé cíle
4. Formy zájmového vzdělávání
5. Podmínky přijímání, průběhu a ukončování zájmového vzdělávání, časový plán zájmového vzdělávání
6. Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami
7. Obsah zájmového vzdělávání
8. Hodnocení a autoevaluace
9. Závěrečné ustanovení

1. Identifikační údaje

Dům dětí a mládeže
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Sokolská 896, Vracov

IZO: 049 939 432
IPO: 600 030 563
IČ: 49 939 432

Zapsán v rejstříku škol č.j.: S-JMK 44456/2006

Ředitelka: Edita Gasnárková
Tel: 518 628 472
email: ddmvracov@ddmvracov.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, IČ: 70 888 337
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno
Platnost ŠVP: od 1. 1. 2023

Podpis ředitelky:

Razítko organizace:

2. CHARAKTERISTIKA DDM

Dům dětí a mládeže je střediskem volného času, které v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, plní hlavní úkoly v oblasti zájmového vzdělávání v souladu s prostorovými, personálními a finančními podmínkami.

Zájmové vzdělávání je realizováno ve všech typech hlavní činnosti:

 • pravidelná zájmová
 • příležitostná
 • spontánní aktivity
 • táborové a pobytové akce
 • soutěže a přehlídky
 • výukové programy, metodická a osvětová činnost

Všechny typy zájmového vzdělávání jsou otevřeny všem věkovým kategoriím.

2. 1. Prostorové a materiální podmínky

Činnost je realizována v budově DDM, Sokolská 896, Vracov.V objektu je k dispozici pro činnost 6 místností, z toho jedna učebna pouze pro radioamatéry, jedna hudební učebna, výuková společenská místnost, kuchyň, výtvarná učebna. Ve dvoře se nachází víceúčelová klubovna s vlastním sociálním zařízením a dále samostatně stojící dvě buňky, využívané pouze při letních táborech. V areálu se nachází zatravněná zahrada. V budově je klientům k dispozici kancelář.Pro klienty i pracovníky je vytvořeno potřebné pracovní zázemí, včetně technického vybavení. V objektu DDM jsou splněny všechny hygienické normy a požadavky BOZP. Pro svou činnost DDM dále využívá sportovní halu TJ, hřiště s umělým povrchem, kulturní dům. Prostory jsou využívány formou dohod, pronájmů.Ve všech prostorech, které využíváme, dbáme vytvoření podnětného a tvůrčího prostředí, na jehož podobě se podílejí i účastníci naší činnosti. Každoročně je vybavení modernizováno a doplňováno, podle finančních možností a potřeb klientů.

2. 2. Personální podmínky

Celou činnost DDM zajišťuje pracovní kolektiv, tvořený pedagogy volného času a technicko-hospodářskými a provozními pracovníky. Organizační struktura vychází z potřeb organizace.Hlavní vzdělávací a výchovné cíle organizace realizuje kolektiv pedagogických pracovníků – pedagogů volného času. Kvalifikační předpoklady a odbornost je dána zákonnými normami.

Současný kolektiv interních pedagogů dosahuje plné aprobovanosti v těchto oborech:

 • pedagogika volného času
 • pedagogika
 • psychologie
 • výtvarná výchova
 • sociální práce
 • znalost práce na PC
 • rekreační sporty

Organizace dbá na další vzdělávání, které podléhá potřebám jak samotných pracovníků, tak trendům a potřebám celé organizace. Vzdělávání probíhá formou individuálního studia, účastí na akreditovaných vzdělávacích programech, kolektiv se účastní týmových aktivit.

Další kritéria pro pedagoga volného času v našem zařízení:

 • způsob využití své odbornosti a nově získaných poznatků pro plnění cílů organizace
 • komunikační schopnosti a dobrá reprezentace zařízení
 • schopnost týmové spolupráce
 • organizační schopnosti a jejich využití
 • schopnost vytvářet podmínky pro osobnostně sociální rozvoj klientů
 • kreativita a flexibilnost na způsob práce v tomto druhu zařízení
 • ochota ke spolupráci s jinými subjekty

Značnou část hlavní činnosti zajišťují a vedou externí spolupracovníci DDM. Tento kolektiv doznává každoročně řadu změn a jedním z našich hlavních cílů je co největší část tohoto kolektivu stabilizovat a dále připravovat pro práci s klienty. Provozní pracovníci zajišťují bezproblémový provoz organizace.

2. 3. Ekonomické podmínky

DDM je příspěvkovou organizací s vícezdrojovým financováním, jejíž základní zdroje financování představují:

 • státní rozpočet
 • příspěvek zřizovatele
 • vlastní zdroje z hlavní a hospodářské činnosti
 • granty a projekty
 • dary

Zásady hospodaření se řídí obecně platnými právními normami pro hospodaření příspěvkových organizací, pravidly hospodaření stanovenými zřizovatelem (zpravidla na každý kalendářní rok), právními předpisy pro zájmové vzdělávání (úplata účastníků) a dalšími podmínkami formulovanými v souboru vnitřních směrnic.Každoročně (školní rok) je určena výše úplaty za zájmové vzdělávání, pro ostatní činnosti jsou úplaty stanovovány průběžně.Kontrolní mechanismy jsou zajišťovány vnitřním kontrolním systémem a vnějšími kontrolami (především finanční kontrola zřizovatele).

2. 4. Podmínky BOZP

DDM při zájmovém vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví a předáváme účastníkům potřebné informace (proškolování před jednotlivými typy činností) . Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví vycházíme z obecně platných pokynů. Pro školení pracovníků a pravidelné preventivní kontroly je stanoven dlouhodobý plán. Je vedena evidence úrazů účastníků. Provoz a režim se řídí Vnitřním řádem DDM a souborem vnitřních směrnic, které stanovují zásady nejen pro vzdělávací činnost, ale i pro oblast BOZP, ochrany majetku, ekonomickou a kontrolní.Účastníci činnosti jsou pojištěni, stejně tak majetek a vybavení DDM.

3. KONKRÉTNÍ CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠVP byl zpracován pedagogickým kolektivem DDM. Byla provedena analýza jednotlivých typů hlavních činností (analýza SWOT) a její výsledky zpracovány. Dále bylo provedeno hodnocení naplnění ŠVP „Svět nás baví“ z roku 2020/21, plnění a korekce dlouhodobých cílů.Na základě hodnocení byla provedena revize těchto základních poslání organizace a stanovena strategie pro následující období a to především s ohledem na:

 • charakteristiku ŠVP a dalších programových materiálů
 • na věkové i individuální zvláštnosti účastníků
 • zájmy a očekávání účastníků, jejich rodičů, zřizovatele
 • personální, materiální a finanční podmínky
 • tradice našeho zařízení
 • konkurenční prostředí

Další zdroje pro tvorbu ŠVP pak byly následující dokumenty:

 • ŠVP DDM Vracov – „Barevný svět“ 2008 – 2011
 • ŠVP DDM Vracov –  „Vesele a hravě“ 2012 – 2016
 • ŠVP DDM Vracov – „Kdo si hraje, nezlobí“ 2017 – 2019
 • ŠVP DDM Vracov – „Svět nás baví“ 2020 – 2022
 • Zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Program rozvoje vzdělávací soustavy v České republice (Bílá kniha)
 • RVP pro předškolní a základní vzdělání, ŠVP různých typů škol

3. 1. Vize DDM

 • Vytvořit zařízení s pestrou nabídkou aktivit pro všechny věkové kategorie.
 • Při dosažení kvantity činností udržovat i vysokou kvalitu a profesionalitu.
 • Být široce veřejně přístupným (otevřeným) zařízením a zároveň respektovat individuální potřeby klientů.
 • Dokončit rekonstrukci budovy.

3. 2. Dlouhodobé cíle

 • Hledat stále nové formy a prostředky celoživotního zájmového vzdělávání.
 • Udržet stabilizovaný pedagogický tým interních i externích pedagogů.
 • Hledat a vytvářet vlastní specifikum, které by nás charakterizovalo pro veřejnost.
 • Prohlubovat preventivní působení na děti a mládež z rizikových skupin.
 • Efektivněji a účelněji spolupracovat s jinými subjekty.
 • Zapojit se aktivně do projektů realizovaných za podpory z fondů Evropské unie.
 • Rozvoj podnikavosti, podnikavých nápadů, divergentního myšlení.

3. 3. Krátkodobé cíle

Jsou zpracovány na základě výstupů z vnitřního i vnějšího hodnocení (viz kapitola 8.) každoročně ve formě stanovení hlavních cílů a plánů činnosti na každý školní rok. Obsahuje časový rámcový plán na daný školní rok.

Realizace vzdělávacích cílů v jednotlivých oborech a typech činnosti, včetně použitých forem, jsou zpracovány v pracovním plánu činnosti DDM, který je zpracováván každoročně podle aktuálního vývoje a potřeb klientů.

4. FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Formy zájmového vzdělávání vycházejí z vyhlášky o zájmovém vzdělávání a jejich použití je specifikováno v pracovním ročním plánu činnosti (viz krátkodobé cíle).

Základní formy:

 • a) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost nespojená s pobytem mimo místo sídla
  • způsob realizace: programové bloky, tématické akce, workshopy, vycházky, soutěže, prezentační a propagační akce, příměstské tábory, celodenní programy, výlety, exkurze
  • frekvence: celoroční, nepravidelně ve stanovených termínech
 • b) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
  • způsob realizace: zájmové útvary, soubory, sportovní oddíly, kluby, mateřská centra, výukové programy
  • frekvence: pravidelně, většinou během školního roku
 • c) táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo místo sídla školského zařízení
  • způsob realizace: pobytové tábory, příměstské tábory, soustředění, výlety, exkurze, pobytové akce
  • frekvence: celoroční, prázdniny, volné dny
 • d) osvětová činnost shromažďovaní a poskytování informací pro účastníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • způsob realizace: výukové programy, konzultace, vzdělávací programy, semináře, kurzy
  • frekvence: celoročně, ve stanovených termínech
 • e) individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
  • způsob realizace: výstavy, přehlídky, soutěže, přípravná soustředění
  • frekvence: celoroční, ve stanovených termínech
 • f) využití otevřené nabídky spontánních činností
  • způsoby realizace: otevřené kluby, herny, zahradní vybavení, hry, klubové akce
  • frekvence: celoroční nabídka

5. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ, PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ČASOVÝ PLÁN

Na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky je účastník zařazen do daného typu a forem zájmového vzdělávání. Je přijat k zájmovému vzdělávání a vztahují se na něho veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání na našem zařízení (dle platných právních předpisů). Přihláška je platným dokumentem školského zařízení, viz § 28 školského zákona a osobní data účastníka se zapisují do školní matriky, viz školský zákon, § 28, odst.2.Zaplacení úplaty na dané období se řídí vnitřní směrnicí DDM v platném znění.

Přihláška se vypisuje na základě přihlášení do pravidelných forem zájmového vzdělávání, dále k přihlášení účastníků na táborové a pobytové činnosti, účastníků výukových programů a kurzů, na určené klubové a příležitostné akce. Ukončení – písemným prohlášením, ukončením sjednané doby zájmového vzdělávání, z mimořádných organizačních důvodů, na žádost v souladu s vnitřním řádem. Účastník zájmového vzdělávání nezískává po ukončení sjednané doby v daném školním roce žádný doklad. Časový plán zájmového vzdělávání je podle typu činnosti stanoven v ročním plánu, pravidelná činnost probíhá zpravidla od září do června a dělí se na pololetí, ostatní činnosti podle typu v období školního roku i prázdnin.

6. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na zájmové vzdělávání, mají možnost vybrat si činnosti, které odpovídají jejich možnostem a potřebám. Rozsah jejich účasti v případě zdravotního postižení je limitován podmínkami DDM (všechny objekty DDM jsou částečně bezbariérové, včetně sociálního zázemí). Účastníkům s lehčím tělesným nebo zdravotním postižením jsou naše činnosti běžně přístupné.Pedagogičtí pracovníci jsou připravováni na zapojení těchto účastníků v činnosti zajišťují jejich začlenění do kolektivu a přizpůsobují podmínky a postupy jejich možnostem a potřebám.

Naše činnost je koncipována tak, aby byla dostupná i pro účastníky sociálně znevýhodněné. Většina aktivit je cenově velmi přijatelná. Oblast spontánních aktivit využívají především klienti z této skupiny. Pro klienty nadané a talentované se snažíme vytvářet specifické podmínky tak, aby mohli svůj talent rozvíjet a prohlubovat. V případě, kdy nemůžeme poskytnout dostatečné podmínky, pomáháme jim také vyhledat další subjekty, kde mohou uplatnit a dále rozvíjet své schopnosti a nadání.

Podmínky vzdělávání se odvíjí od aktuálně platných předpisů školského zákona, zejména pak dle vyhlášky 27/2019 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která stanovuje mimo jiné konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů.

7. OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem a smyslem vzdělávání je vybavit všechny účastníky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. To se týká i zájmového vzdělávání. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který prostupuje všechny stupně školního vzdělávání a jejich osvojování tvoří proces celoživotního učení, vstup a účast v pracovním procesu a celém životě.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které probíhají i v zájmovém vzdělávání. V rámci plnění cílů zájmového vzdělávání se snažíme dosáhnout těchto cílových kategorií:

 • umožnit účastníkům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat účastníky k podnikavosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • vést účastníky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u účastníků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravovat účastníky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti
 • vytvářet u účastníků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací
 • rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • učit účastníky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • vést účastníky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • pomáhat účastníkům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Konkrétní strategie, postupy, podmínky jsou obsaženy podle jednotlivých odborností v pracovním plánu DDM. Osvojování základních, nadpředmětových klíčových kompetencí se prolíná celým obsahem zájmového vzdělávání realizovaného v DDM.

8. HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

Hodnocení je nutnou podmínkou k dalšímu rozvoji a zkvalitňování všech aktivit procesů probíhajících v rámci realizace zájmového vzdělávání .Vnitřní hodnocení a autoevaluace je především nutné pro korekci stanovené strategie realizace zájmového vzdělávání, dlouhodobých i krátkodobých cílů a další plánování.

V organizaci je stanoven systém hodnocení, který sleduje tyto oblasti:

 • způsob a kvalitu realizace obsahu zájmového vzdělávání – dosahování stanovených cílů
 • naplňování a zlepšování všech typů podmínek pro realizaci zájmového vzdělávání
 • pracovní výkony a výsledky zaměstnanců, řízení, kvalita DVPP
 • úroveň výsledků vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojům zájmového vzdělávání

Časové rozvržení hodnocení

 • měsíční – průběžné a operativní hodnocení
 • čtvrtletní – především hodnocení pracovníků
 • pololetní – kvantifikace činností, dopad a efektivita PR
 • roční – hodnocení úrovně naplňování hlavních cílů organizace

Nástroje hodnocení

 • plnění všech stanovených směrnic (obecně platných i vnitřních)
 • rozbory činnosti (analytická činnost po odbornostech nebo typech činnosti – SWOT, marketingový mix, statistické zpracování)
 • hodnotící zpráva pro zřizovatele – dle zadání
 • hodnocení kvality výstupů (evaluace akcí, činností, návštěvnost)
 • autoevaulace pracovníků
 • zpětná vazba – hodnocení klienty (ankety, řízené rozhovory, dotazníky)
 • zhodnocení materiálních podmínek a využití finančních zdrojů – kvantifikace

Vnější hodnocení provádí zřizovatel (obsahové, ekonomické), dále je jím pověřena Česká školní inspekce.

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Toto znění ŠVP vstupuje v platnost 1.ledna 2022 a jeho úplné znění bude zveřejněno na našich webových stránkách www.ddmvracov.cz.

Ve Vracově dne 4. ledna 2022

← Zpět na stránku O nás